نمونه توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان مقطع ابتدایی


نمونه توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان مقطع ابتدایی

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس تربیتی بدنی ( ورزش ) پایه اول

اهداف درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه اول ابتدایی

حرکات پایه آمادگی جسمانی


توصیف عملکرد درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

در انجام همه مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

خوب

در انجام بیشتر مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

انجام ورزش های پایه و… در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند.

قابل قبول

در انجام برخی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

با مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و… به تمرین حرکات بپردازد.

نیاز به تلاش

در انجام اندکی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است. انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه اول

اهداف درس آموزش قرآن پایه اول ابتدایی

خواندن قرآن : خواندن و روخوانی قرآن آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، پیام قرآنی و داستان های قرآنی


توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه اول ابتدایی


خیلی خوب :

با رعایت آداب، آیات قرآن را شمرده می خواند. دو سوره را به دلخواه از حفظ می خواند. به داستان ها و مطالبی قرآنی علاقه نشان می دهد و آن ها را با زبان کودکانه بازگو می کند. در جمع خوانی شرکت می کند و سوره ها را با هماهنگی کامل می خواند. اگر زمینه فراهم گردد، می تواند در اجتماعات مرتبط برای دیگران قرآن بخواند.

خوب :

داستان های کتاب را کلی و با زبان کودکانه بیان می کند. در جمع خوانی شرکت می کند و دو سوره را از حفظ می خواند. در بیشتر موارد با رعایت آداب، آیات قرآن را صحیح و گاهی بخش بخش می خواند. مرور عبارات قرآنی به شمرده خوانی کمک می کند.

قابل قبول :

به داستان ها و مطالب قرآنی علاقه نشان می دهد. با راهنمایی معلم یک سوره را از حفظ می خواند و در جمع خوانی شرکت می کند. در برخی موارد با رعایت آداب، آیات قرآن را روان و شمرده می خواند. مرور کتاب درسی به شیوه بخش خوانی به شمرده خوانی کمک می کند.

نیاز به تلاش :

در رعایت آداب اولیه، خواندن متن، داستان و پیام قرآنی و بیان مفهوم و مصداق آن ها و داستان های کتاب، پیوسته به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد. از نرم افزارها، بازی های قرآنی و … جهت بخش خوانی استفاده شود.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس فارسی پایه اول

اهداف درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه اول ابتدایی

مهارت های خوانداری: گوش دادن، سخن گفتن و خواندن

مهارت های نوشتاری: درست نویسی و املا، نگارش و انشا


توصیف عملکرد درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه اول ابتدایی


خیلی خوب :

با دقت گوش می دهد و واکنش مناسب نشان می دهد. همیشه در برقراری ارتباط موفق است. پیام خود را با دلیل بیان می کند. متن را دقیق، روان و با لحن مناسب می خواند. شکل صحیح همه ی واژه ها را تشخیص می دهد و آن ها را خوانا، درست و زیبا می نویسد. با رعایت اصول نگارشی درباره یک موضوع، متنی کوتاه و خلاق می نویسد.

خوب :

با دقت گوش می دهد و اندکی مکث واکنش نشان می دهد. پیام خود را با جمله های مرتبط منتقل می کند. واژه ها را صحیح می نویسد. متن را بدون غلط می خواند و در بیشتر موارد درک می کند. خواندن و بیان داستان های کودکانه به درک مطلب او کمک می کند.

قابل قبول :

با یادآوری گوش می دهد و واکنش نشان می دهد. به ندرت ارتباط برقرار می کند و پیام خود را منتقل می کند. نوشتن برخی واژه ها برایش دشوار است. از او بخواهید پس از خواندن واژه ها مجله ها و … آن ها را برش داده و جمله بسازد.

نیاز به تلاش :

در گوش دادن، درک پیام متن و تصویر، واکنش به آن ها، برقراری ارتباط و انتقال پیام، خواندن متن، نوشتن واژه ها پیوسته به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد. بازی با ابزاری مانند کارت کلمات و… به یادگیری خواندن و نوشتن او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس ریاضی پایه اول

اهداف درس ریاضی پایه اول ابتدایی

موقعیت یابی شناخت اعداد و نمادها: شمارش، مفهوم عدد و نماد آن، عددهای دو رقمی و… عملیات روی اعداد: جمع و تفریق حل مسئله: راهبردها، مربع شگفت انگیز استفاده از ابزار هندسه: اشکال هندسی، الگوهای هندسی تقارن اندازه گیری: طول، زمان، جرم آمار و نمودار


توصیف عملکرد درس ریاضی پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

در فعالیت ها مشارکت می کند و مفاهیم را می فهمد. فعالیت ها و تمرین های مربوط به موقعیت یابی، شناخت و مقایسه اعداد، جمع و تفریق، راهبردهای حل مسئله، استفاده از ابزار، شناخت اشکال و الگوهای هندسی و کامل کردن مربع های شگفت انگیز را مطابق انتظار انجام می دهد.

خوب

در بیشتر فعالیت ها مشارکت می کند و مفاهیم را می فهمد. فعالیت ها و تمرین های مربوط به موقعیت یابی، شناخت و مقایسه اعداد، جمع و تفریق، راهبردهای حل مسئله و کامل کردن مربع های شگفت انگیز را مطابق انتظار انجام می دهد. اما برای استفاده از ابزار به تمیرن نیاز دارد. کشیدن نقاشی با ابزارهایی مانند خط کش، شابلون و… به او کمک می کند.

قابل قبول

در برخی فعالیت ها مشارکت می کند و مفاهیم را می فهمد. بعضی فعالیت ها و تمرین های مربوط به موقعیت یابی، شناخت و مقایسه اعداد، جمع و تفریق، راهبردهای حل مسئله و کامل کردن مربع های شگفت انگیز را مطابق انتظار انجام می دهد. اما در حل مسئله با راهبردهای مختلف و عملیات روی اعداد نیاز به تمرین دارد. از او بخواهید فعالیت های روزانه خود را به مسئله تبدیل کرده و با عملیات اعداد آن ها را حل کند.

نیاز به تلاش

به ندرت در فعالیت ها مشارکت می کند و برخی مفاهیم را می فهمد. بعضی فعالیت ها و تمرین های مربوط به موقعیت یابی، شناخت و مقایسه اعداد، جمع و تفریق، راهبردهای حل مسئله و کامل کردن مربع های شگفت انگیز را با کمک معلم انجام می دهد، بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه اول

اهداف درس علوم تجربی پایه اول ابتدایی

درگیر شدن در فرایند یادگیری به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع یادگیری به کارگیری آموخته های خود در زندگی به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع ارائه تسلط به فرایند یادگیری خود


توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

با به کارگیری حواس، محیط اطراف خود را می شناسد و به دنبال پاسخ پرسش هایی می باشد.. عوامل موثر بر سلامتی و رشد و ویژگی های جانوران و گیاهان را برشمرده و آن را طبقه بندی می کند. نقش آن ها را در زندگی انسان بررسی می کند. اهمیت و نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند. در فعالیت ها و بحث های فردی و گروهی مشارکت فعال دارد.

خوب

در بیشتر مواقع، با به کارگیری حواس، محیط اطراف خود را می شناسد و به دنبال پاسخ پرسش هایش می باشد. عوامل موثر بر سلامتی و رشد و نقش آن ها را در زندگی انسان بررسی می کند. اهمیت و نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند. برخی از ویژگی های جانوران و گیاهان را برشمرده و آن را طبقه بندی می کند. دیدن فیلم های مستند درباره انواع جانوران و گیاهان به او کمک خواهد کرد.

قابل قبول

برخی عوامل موثر بر سلامتی و رشد و نقش آن ها را در زندگی انسان بررسی می کند. اهمیت و نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند. در برخی مواقع، با به کارگیری حواس، محیط اطراف خود را می شناسد و ویژگی های جانوران و گیاهان را برشمرده و طبقه بندی می کند. بهتر است از مکان هایی مانند باغ وحش، پارک، موزه و … بازدید کند و مشاهدات خود را گزارش دهد.

نیاز به تلاش

به ندرت با به کارگیری حواس، محیط اطراف خود را می شناسد و به دنبال پاسخ پرسش هایش هست. با راهنمایی معلم عوامل موثربر سلامتی و رشد، ویژگی های جانوران و گیاهان، طبقه بندی و نقش آن ها در زندگی انسان را بیان می کند. به ندرت اهمیت و نقش آب در زندگی را می داند؛ بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه اول

اهداف درس هدیه های آسمان پایه اول ابتدایی

خداشناسی پیامبری امامت آداب و اخلاق اسلامی قرآن کریم احکام اسلامی مراسم اسلامی خودشناسی

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هنر پایه اول

اهداف درس هنر پایه اول ابتدایی

بیان ایده در قالب های مختلف هنری: زیبا شناسی، ارتباط با طبیعت و قالب های هنری: میراث فرهنگی، تولید هنر و نقد هنری استفاده مناسب از ابزار


توصیف عملکرد درس هنر پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

در تولیدات هنری و در استفاده از ابزار پاکیزگی، نظم و تناسبات را رعایت می کند. در تولیدات هنری، از طبیعت و میراث فرهنگی الگو می گیرد. در انتقال پیام های هنری موفق است.

خوب

در بیشتر موارد، در تولیدات هنری، استفاده از ابزار، پاکیزگی، نظم و تناسبات را رعایت می کند. در تولیدات هنری، از طبیعت و میراث فرهنگی الگو می گیرد. در انتقال پیام های هنری کمی موفق است.

قابل قبول

در برخی موارد، با راهنمایی دیگران در تولیدات هنری و استفاده از ابزار، انتقال پیام های هنمری، پاکیزگی، نظم و تناسبات را رعایت می کند. در تولیدات هنری، از طبیعت و میراث فرهنگی الگو می گیرد. از اماکن تاریخی و… در ایام فراغت بازدید نماید و آن ها را ترسیم نماید.

نیاز به تلاش

در تولیدات هنری و در استفاده از ابزار خود پاکیزگی، نظم و تناسبات را با کمک مستقیم دیگران رعایت می کند. در تولیدات هنری و انتقال پیام های آن ها از طبیعت و میراث فرهنگی به کمک نیاز دارد. شکت در کلاس های هنری و… به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد شایستگی های عمومی پایه اول

اهداف مربوط به شایستگی های عمومی پایه اول ابتدایی

شایستگی های فردی: رعایت بهداشت و ایمنی رعایت آموخته های اخلاقی شایستگی های فرهنگی اجتماعی: مسئولیت پذیری مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی شایستگی های یادگیری: توجه به مطالعه و کتاب خوانی تلاش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف


توصیف عملکرد مربوط به شایستگی های عمومی پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

بهداشت ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. در کار گروهی فعالانه مشارکت دارد. به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

خوب

بیشتر موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یاگیری تلاش می کند. در کار گروهی مشارکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

قابل قبول

اغلب موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است. اغلب به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یادگیری تلاش می کند. گاهی در کار گروهی شرکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

نیاز به تلاش

برخی از موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. برای پذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد. به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزش ها توجه دارد.

اهداف درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه اول ابتدایی

حرکات پایه آمادگی جسمانی


توصیف عملکرد درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

در انجام همه مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

خوب

در انجام بیشتر مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

انجام ورزش های پایه و… در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند.

قابل قبول

در انجام برخی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

با مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و… به تمرین حرکات بپردازد.

نیاز به تلاش

در انجام اندکی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است. انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه اول

اهداف درس آموزش قرآن پایه اول ابتدایی

خواندن قرآن : خواندن و روخوانی قرآن آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، پیام قرآنی و داستان های قرآنی


توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه اول ابتدایی


خیلی خوب :

با رعایت آداب، آیات قرآن را شمرده می خواند. دو سوره را به دلخواه از حفظ می خواند. به داستان ها و مطالبی قرآنی علاقه نشان می دهد و آن ها را با زبان کودکانه بازگو می کند. در جمع خوانی شرکت می کند و سوره ها را با هماهنگی کامل می خواند. اگر زمینه فراهم گردد، می تواند در اجتماعات مرتبط برای دیگران قرآن بخواند.

خوب :

داستان های کتاب را کلی و با زبان کودکانه بیان می کند. در جمع خوانی شرکت می کند و دو سوره را از حفظ می خواند. در بیشتر موارد با رعایت آداب، آیات قرآن را صحیح و گاهی بخش بخش می خواند. مرور عبارات قرآنی به شمرده خوانی کمک می کند.

قابل قبول :

به داستان ها و مطالب قرآنی علاقه نشان می دهد. با راهنمایی معلم یک سوره را از حفظ می خواند و در جمع خوانی شرکت می کند. در برخی موارد با رعایت آداب، آیات قرآن را روان و شمرده می خواند. مرور کتاب درسی به شیوه بخش خوانی به شمرده خوانی کمک می کند.

نیاز به تلاش :

در رعایت آداب اولیه، خواندن متن، داستان و پیام قرآنی و بیان مفهوم و مصداق آن ها و داستان های کتاب، پیوسته به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد. از نرم افزارها، بازی های قرآنی و … جهت بخش خوانی استفاده شود.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس فارسی پایه اول

اهداف درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه اول ابتدایی

مهارت های خوانداری: گوش دادن، سخن گفتن و خواندن

مهارت های نوشتاری: درست نویسی و املا، نگارش و انشا


توصیف عملکرد درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه اول ابتدایی


خیلی خوب :

با دقت گوش می دهد و واکنش مناسب نشان می دهد. همیشه در برقراری ارتباط موفق است. پیام خود را با دلیل بیان می کند. متن را دقیق، روان و با لحن مناسب می خواند. شکل صحیح همه ی واژه ها را تشخیص می دهد و آن ها را خوانا، درست و زیبا می نویسد. با رعایت اصول نگارشی درباره یک موضوع، متنی کوتاه و خلاق می نویسد.

خوب :

با دقت گوش می دهد و اندکی مکث واکنش نشان می دهد. پیام خود را با جمله های مرتبط منتقل می کند. واژه ها را صحیح می نویسد. متن را بدون غلط می خواند و در بیشتر موارد درک می کند. خواندن و بیان داستان های کودکانه به درک مطلب او کمک می کند.

قابل قبول :

با یادآوری گوش می دهد و واکنش نشان می دهد. به ندرت ارتباط برقرار می کند و پیام خود را منتقل می کند. نوشتن برخی واژه ها برایش دشوار است. از او بخواهید پس از خواندن واژه ها مجله ها و … آن ها را برش داده و جمله بسازد.

نیاز به تلاش :

در گوش دادن، درک پیام متن و تصویر، واکنش به آن ها، برقراری ارتباط و انتقال پیام، خواندن متن، نوشتن واژه ها پیوسته به کمک و راهنمایی معلم نیاز دارد. بازی با ابزاری مانند کارت کلمات و… به یادگیری خواندن و نوشتن او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس ریاضی پایه اول

اهداف درس ریاضی پایه اول ابتدایی

موقعیت یابی شناخت اعداد و نمادها: شمارش، مفهوم عدد و نماد آن، عددهای دو رقمی و… عملیات روی اعداد: جمع و تفریق حل مسئله: راهبردها، مربع شگفت انگیز استفاده از ابزار هندسه: اشکال هندسی، الگوهای هندسی تقارن اندازه گیری: طول، زمان، جرم آمار و نمودار


توصیف عملکرد درس ریاضی پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

در فعالیت ها مشارکت می کند و مفاهیم را می فهمد. فعالیت ها و تمرین های مربوط به موقعیت یابی، شناخت و مقایسه اعداد، جمع و تفریق، راهبردهای حل مسئله، استفاده از ابزار، شناخت اشکال و الگوهای هندسی و کامل کردن مربع های شگفت انگیز را مطابق انتظار انجام می دهد.

خوب

در بیشتر فعالیت ها مشارکت می کند و مفاهیم را می فهمد. فعالیت ها و تمرین های مربوط به موقعیت یابی، شناخت و مقایسه اعداد، جمع و تفریق، راهبردهای حل مسئله و کامل کردن مربع های شگفت انگیز را مطابق انتظار انجام می دهد. اما برای استفاده از ابزار به تمیرن نیاز دارد. کشیدن نقاشی با ابزارهایی مانند خط کش، شابلون و… به او کمک می کند.

قابل قبول

در برخی فعالیت ها مشارکت می کند و مفاهیم را می فهمد. بعضی فعالیت ها و تمرین های مربوط به موقعیت یابی، شناخت و مقایسه اعداد، جمع و تفریق، راهبردهای حل مسئله و کامل کردن مربع های شگفت انگیز را مطابق انتظار انجام می دهد. اما در حل مسئله با راهبردهای مختلف و عملیات روی اعداد نیاز به تمرین دارد. از او بخواهید فعالیت های روزانه خود را به مسئله تبدیل کرده و با عملیات اعداد آن ها را حل کند.

نیاز به تلاش

به ندرت در فعالیت ها مشارکت می کند و برخی مفاهیم را می فهمد. بعضی فعالیت ها و تمرین های مربوط به موقعیت یابی، شناخت و مقایسه اعداد، جمع و تفریق، راهبردهای حل مسئله و کامل کردن مربع های شگفت انگیز را با کمک معلم انجام می دهد، بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه اول

اهداف درس علوم تجربی پایه اول ابتدایی

درگیر شدن در فرایند یادگیری به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع یادگیری به کارگیری آموخته های خود در زندگی به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع ارائه تسلط به فرایند یادگیری خود


توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

با به کارگیری حواس، محیط اطراف خود را می شناسد و به دنبال پاسخ پرسش هایی می باشد.. عوامل موثر بر سلامتی و رشد و ویژگی های جانوران و گیاهان را برشمرده و آن را طبقه بندی می کند. نقش آن ها را در زندگی انسان بررسی می کند. اهمیت و نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند. در فعالیت ها و بحث های فردی و گروهی مشارکت فعال دارد.

خوب

در بیشتر مواقع، با به کارگیری حواس، محیط اطراف خود را می شناسد و به دنبال پاسخ پرسش هایش می باشد. عوامل موثر بر سلامتی و رشد و نقش آن ها را در زندگی انسان بررسی می کند. اهمیت و نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند. برخی از ویژگی های جانوران و گیاهان را برشمرده و آن را طبقه بندی می کند. دیدن فیلم های مستند درباره انواع جانوران و گیاهان به او کمک خواهد کرد.

قابل قبول

برخی عوامل موثر بر سلامتی و رشد و نقش آن ها را در زندگی انسان بررسی می کند. اهمیت و نقش آب در زندگی را می داند و برای حفظ آن تلاش می کند. در برخی مواقع، با به کارگیری حواس، محیط اطراف خود را می شناسد و ویژگی های جانوران و گیاهان را برشمرده و طبقه بندی می کند. بهتر است از مکان هایی مانند باغ وحش، پارک، موزه و … بازدید کند و مشاهدات خود را گزارش دهد.

نیاز به تلاش

به ندرت با به کارگیری حواس، محیط اطراف خود را می شناسد و به دنبال پاسخ پرسش هایش هست. با راهنمایی معلم عوامل موثربر سلامتی و رشد، ویژگی های جانوران و گیاهان، طبقه بندی و نقش آن ها در زندگی انسان را بیان می کند. به ندرت اهمیت و نقش آب در زندگی را می داند؛ بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه اول

اهداف درس هدیه های آسمان پایه اول ابتدایی

خداشناسی پیامبری امامت آداب و اخلاق اسلامی قرآن کریم احکام اسلامی مراسم اسلامی خودشناسی

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هنر پایه اول

اهداف درس هنر پایه اول ابتدایی

بیان ایده در قالب های مختلف هنری: زیبا شناسی، ارتباط با طبیعت و قالب های هنری: میراث فرهنگی، تولید هنر و نقد هنری استفاده مناسب از ابزار


توصیف عملکرد درس هنر پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

در تولیدات هنری و در استفاده از ابزار پاکیزگی، نظم و تناسبات را رعایت می کند. در تولیدات هنری، از طبیعت و میراث فرهنگی الگو می گیرد. در انتقال پیام های هنری موفق است.

خوب

در بیشتر موارد، در تولیدات هنری، استفاده از ابزار، پاکیزگی، نظم و تناسبات را رعایت می کند. در تولیدات هنری، از طبیعت و میراث فرهنگی الگو می گیرد. در انتقال پیام های هنری کمی موفق است.

قابل قبول

در برخی موارد، با راهنمایی دیگران در تولیدات هنری و استفاده از ابزار، انتقال پیام های هنمری، پاکیزگی، نظم و تناسبات را رعایت می کند. در تولیدات هنری، از طبیعت و میراث فرهنگی الگو می گیرد. از اماکن تاریخی و… در ایام فراغت بازدید نماید و آن ها را ترسیم نماید.

نیاز به تلاش

در تولیدات هنری و در استفاده از ابزار خود پاکیزگی، نظم و تناسبات را با کمک مستقیم دیگران رعایت می کند. در تولیدات هنری و انتقال پیام های آن ها از طبیعت و میراث فرهنگی به کمک نیاز دارد. شکت در کلاس های هنری و… به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد شایستگی های عمومی پایه اول

اهداف مربوط به شایستگی های عمومی پایه اول ابتدایی

شایستگی های فردی: رعایت بهداشت و ایمنی رعایت آموخته های اخلاقی شایستگی های فرهنگی اجتماعی: مسئولیت پذیری مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی شایستگی های یادگیری: توجه به مطالعه و کتاب خوانی تلاش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف


توصیف عملکرد مربوط به شایستگی های عمومی پایه اول ابتدایی


خیلی خوب

بهداشت ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. در کار گروهی فعالانه مشارکت دارد. به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

خوب

بیشتر موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یاگیری تلاش می کند. در کار گروهی مشارکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

قابل قبول

اغلب موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است. اغلب به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یادگیری تلاش می کند. گاهی در کار گروهی شرکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

نیاز به تلاش

برخی از موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. برای پذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد. به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزش ها توجه دارد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان مقطع ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

حراج پرسش مهر 1401

پرسش مهر 1401

انواع قتل در حقوق ایران

انواع قتل در حقوق ایران

پاورپوینت آسیب های فضای مجازی

پاورپوینت آسیب های فضای مجازی

حراج پاورپوینت فصل ششم علوم هشتم-تنظیم هورمونی

پاورپوینت فصل ششم علوم هشتم-تنظیم هورمونی

حراج پاورپوینت معرفی میوه ها به زبان عربی

پاورپوینت معرفی میوه ها به زبان عربی

حراج پاورپوینت گرم کردن و حرکات کششی

پاورپوینت گرم کردن و حرکات کششی

حراج پاورپوینت لالاییهای شهرهای مختلف ایران

پاورپوینت لالاییهای شهرهای مختلف ایران

برو بالا